Gminny klub sportowy Cartusia

 • energa_logo
 • kartuzy

Home > Regulamin Sekcji Pływackiej

Regulamin Sekcji Pływackiej

REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ GKS „CARTUSIA”


 


 


 

 1. Sekcja Pływacka działa zgodne ze statutem GKS „CARTUSIA”. Sekcja promuje rozwój sportu pływackiego na terenie miasta Kartuzy i okolic.


 

 1. Sekcja Pływacka GKS „CARTUSIA” działa przy Zespole Szkół ZSO II w Kartuzach. Zajęcia sportowe realizowane są na obiektach ZSO II w Kartuzach oraz na Pływalni Neczk.


 

 1. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą odbywać się na innych obiektach spełniających odpowiednie warunki, za zgodą opiekunów prawnych zawodników.

 

 1. Warunki przyjęcia do Sekcji Pływackiej:

 1. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza sportowego.

 2. Podstawowa umiejętność pływania, zaliczenie testu sprawnościowego u trenera.

 3. Opłacenie składki członkowskiej.

 4. Akceptacja regulaminu Sekcji Pływackiej GKS „CARTUSIA”.

 5. Pisemna akceptacja opiekunów prawnych dotycząca zwiększonej ilości jednostek treningowych do co najmniej 20 godzin tygodniowo dla optymalnego funkcjonowania poziomu sportowego.

 6. Przyjęcie do Sekcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody do rozpowszechniania wizerunku członka Sekcji w celach informacyjnych i promocyjnych, w związku z realizacją celów statutowych Sekcji i prowadzoną działalnością z zakresu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w sporcie.

 7. Rekrutację do Sekcji Pływackiej przeprowadza się w czerwcu każdego roku kalendarzowego.

 8. Pierwszeństwo przyjęcia do Sekcji Pływackiej mają uczniowie ZSO II w Kartuzach.

 9. Na wniosek Trenera Koordynatora Zarząd Sekcji może wyrazić zgodę na przyjęcie do Sekcji zawodnika spoza ZSO II W Kartuzach.


 

 1. Działalność Sekcji oparta jest na funduszach pozyskanych z:

 • składek członków Sekcji;

 • darowizn i zapisów;

 • dotacji na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecane klubowi;

 • dotacji Samorządu Terytorialnego na zadania zlecone;

 • innych wpłat.


 

 1. Pieniądze pochodzące ze składek będą przeznaczone na:

 • ubezpieczenie zawodników;

 • opłaty związane z licencjami sportowymi;

 • składki sekcji na rzecz PZP oraz POZP;

 • pozostałe wydatki związane z działalnością.

 

 1. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Sekcji na początku każdego roku kalendarzowego. Wysokość składki członkowskiej za drugie dziecko i kolejne w rodzinie wynosi 50%.

 

 1. Wszelkie opłaty musza być uiszczane na konto bankowe GKS „CARTUSIA”  31 1160 2202 0000 0000 5773 8720 Millennium Bank.

 • W treści należy podać: sekcja pływacka/ imię i nazwisko zawodnika/cel.


 

 1. Nie przewiduje się żadnych zwolnień z opłat Sekcji z powodu na nieobecności zawodnika w zajęciach.


 

 1. O przynależności zawodnika do danej grupy w Sekcji Pływackiej decyduje Trener Koordynator w porozumieniu z trenerami prowadzącymi. Po dłuższej nieobecności zawodnika, trener ustala optymalne obciążenie treningowe potrzebne zawodnikowi, by powrócił do formy swojej grupy.

 


 

 1. Zarząd Sekcji Pływackiej działa nieodpłatnie. Na rzecz sekcji nie mogą świadczyć usług podmioty gospodarcze, w których Członkowie Zarządu Sekcji są właścicielami, współwłaścicielami, członkami Zarządu lub zasiadają w Radach Nadzorczych.

 • z wyłączeniem Trenera Koordynatowa, który może jedynie pobierać wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenie z GKS „CARTUSIA” , dotyczące godzin trenerskich nadliczbowych ( nie finansowanych w ramach zajęć szkolnych).


 

 1. Prawa i obowiązki zawodników Sekcji:

 1. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, potwierdzonych wpisem lekarza specjalisty.

 2. Zawodnicy Sekcji Pływackiej zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania zajęć , troski o sprzęt sportowy, rozliczania się z pobranego sprzętu, a w razie zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz przestrzegania regulaminu korzystania z innych obiektów sportowych.

 3. Zawodnicy Sekcji Pływackiej muszą łączyć uprawianie sportu z osiąganiem zadowalających wyników w nauce.

 4. Zawodnicy Sekcji Pływackiej osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne wyniki sportowe mogą ubiegać się o indywidualny tok nauczania.

 5. Zawodnik ma obowiązek zgłosić trenerowi złe samopoczucie, wszelkie urazy lub zdarzenia mające miejsce podczas treningów, zawodów, obozów.

 6. Zawodnik Sekcji Pływackiej powinien:

 • aktywnie i systematycznie uczestniczyć w treningach sekcji pływackiej;

 • wyróżniać się przykładnym zachowaniem i kultura osobistą;

 • systematyczne i aktywne uczestniczyć w zawodach i zgrupowaniach sportowych;

 • stałe dążyć do podnoszenia swojego poziomu sportowego oraz ambitnie walczyć o uzyskanie jak najlepszych rezultatów w zawodach sportowych;

 • pomagać innym zawodnikom sekcji;

 • eksponować barwy klubowe, poprzez starty w czepkach klubowych oraz noszenie strojów klubowych (koszulki, dresy) na zawodach pływackich, czy innych imprezach sportowych.

 • przestrzegać regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad fair play w rywalizacji sportowej.

 1. Zawodnik Sekcji Pływackiej ma prawo do poszanowania swojej godności osobistej.


 

 1. Warunki uczestnictwa w zawodach pływackich:

 1. Decyzje o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący grupę na podstawie osiąganych rezultatów i uczestnictwa w treningach.

 2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.

 3. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą i pod opieką trenera prowadzącego grupę. Odstępstwem mogą być jedynie przypadki losowe, zgłoszone trenerowi.

 4. Wszelkie formalności związane z zawodami, w tym opłatę startową, opłatę za przejazd lub zakwaterowanie, zawodnik ma obowiązek uregulować w wyznaczonym terminie.


 

 1. W miesiącach poprzedzających letnie Mistrzostwa Polski oraz Zimowe Mistrzostwa Polski wyznaczeni zawodnicy przez Polski Związek Pływacki/Pomorski Okręgowy Związek Pływacki oraz trenerów GKS „CARTUSIA” mają obowiązek do uczestnictwa w obozie przygotowawczym do w/w.


 

 1. Zawodnicy powołani do Kadry PZP/POZP mają obowiązek uczestnictwa w zgrupowaniach Kadry, za zgodą Trenera.


 

 1. Warunki zawieszenia oraz wykluczenia z sekcji pływackiej GKS „CARTUSIA”

 1. Na wniosek trenera, w porozumieniu z Zarządem Sekcji Pływackiej GKS „CARTUSIA”, zawodnicy Sekcji Pływackiej za złe zachowanie lub złe wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez trenera w uczestnictwie w zawodach lub treningach do czasu poprawy.

 2. Zawodnik może być skreślony z listy członków Sekcji za nie przestrzeganie Regulaminu Sekcji lub nie przestrzeganie norm współżycia społecznego, w szczególności za:

 • brak aktualnych badań lekarskich;

 • wysoką absencję zawodnika;

 • nieuzasadniony brak udziału w imprezach sportowych;

 • brak uiszczania ustalonych składek.

 1. W przypadku skreślenia zawodnika z członków Sekcji, poinformowani zostaną Dyrektor i Z-ca Dyrektora ZSO II w Kartuzach.


 

 1. Na wniosek Zarządu Sekcji organizowane są spotkania z Rodzicami zawodników Sekcji, nie rzadziej niż raz w semestrze szkolnym lub częściej w zależności od potrzeb.


 

 1. Wszelkie zmiany regulaminu mogą zachodzić podczas zebrania Zarządu Sekcji Pływackiej GKS „CARTUSIA”.


 

 1. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości droga elektroniczną oraz przez umieszczenie w sposób czytelny na stronie internetowej: http://cartusia.pl/plywanie/aktualnosci.html.

 

 1. Kontakt mailowy z Zarządem Sekcji Pływackiej poprzez stronę internetową GKS „CARTUSIA”: http://cartusia.pl/kontakt.html.


 

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Sekcji Pływackiej GKS „CARTUSIA”.

 

 1. Rzeczy nie ujęte w Regulaminie zostaję w kwestii decyzyjnej Zarządu Sekcji Pływackiej GKS „CARTUSIA”.

 

 1. Regulamin przyznawania nagród stanowi osobny Załącznik Nr 1 do Regulaminu Sekcji Pływackie GKS „ CARTUSIA”.


 


 


 

Zarząd Sekcji Pływackiej GKS „CARTUSIA”:


 


 


 


 


 


 

Trener Koordynator Sekretarz Sekcji po. Kierownika Sekcji

Arkadiusz Zalewski Wiesław Treder Kazimierz Gruda


 


 


 


 


 

………………………………… …………………………… ……………………………………


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Załącznik Nr 1

Regulamin przyznawania nagród w sekcji pływackiej GKS „CARTUSIA”

Nagroda klubowa.

Przyznawana na koniec roku szkolnego za osiągnięcia zawodnika dla klubu w danym roku szkolnym, od września do czerwca, w startach indywidualnych i sztafetach za medale w rywalizacji ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz za miejsca 1 – 3 w rywalizacji w Pomorskiej Lidze Pływackiej w kategorii dzieci, młodzików i juniorów.

Nagroda w formie statuetki oraz nagrody rzeczowej (sprzętowej).

Nominacja do nagrody w Kartuskiej Gali Sportu.

Określana na koniec roku kalendarzowego za osiągnięcia zawodników w startach w Mistrzostwach Polski (miejsca 1 – 3) w kategorii juniorów, młodzieżowców i seniorów.

Udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Europejskich, Igrzyskach Olimpijskich. (Dodatkowo sekcja może nagrodzić zawodnika nagrodą finansową.)

Miejsca 1 – 3 w swimrankingu w kategorii młodzików. 

Nominacja do wyróżnienia w Kartuskiej Gali Sportu.

Określana na koniec roku kalendarzowego za osiągnięcia zawodników w startach w Mistrzostwach Polski – finał A i B (miejsca 4 – 20) w kategorii juniorów, młodzieżowców i seniorów.

 • do 20 miejsca w swimrankingu w konkurencji w kategorii młodzików

 • za wybitne osiągnięcia dla klubu w kategorii dzieci

 • miejsca 1 – 3 w Pomorskiej Lidze Pływackiej

Nagrody i stypendia Burmistrza oraz Starosty Powiatu, Marszałka i Ministra według zasad przyznawania nagród na poszczególnym szczeblu na odpowiednich stronach internetowych.


 


 


 


 

Sponsorzy